Algemene Voorwaarden

Om duidelijkheid te bieden aan elkaar

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rokx: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

Wederpartij: de (rechts)persoon waar Rokx een overeenkomst mee sluit of voornemend is te sluiten;

Partijen: Wederpartij en Rokx;

Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;

Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Rokx of Wederpartij;

Stukken: strategieën, presentaties, onderzoeken, analyses, (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, en andere vormen van gepersonaliseerde bevindingen of op maat gemaakte dienstverlening.

Artikel 2. Identiteit van Rokx

Naam bedrijf: Rokx

Straatnaam en nummer: Broekhuizerweg 9

Postcode en vestigingsplaats: 6983 BM Doesburg

KvK nummer: 66009383

Artikel 3. Algemene bepalingen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Rokx en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Rokx en Wederpartij. 

3.2 Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

3.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

3.6 Rokx is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.

3.7 De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Rokx gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Rokx niet.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

5.3 Rokx behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Rokx weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

5.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

5.5 Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 6. Ontbinding en opzegging

6.1 Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Rokx het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

6.2 Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Rokx recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

6.3 Een Overeenkomst gesloten voor een bepaald project is niet tussentijds opzegbaar, ongeacht of er een vast aantal maandelijkse/wekelijkse uren is overeengekomen. Een Overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

6.4 Een Overeenkomst gesloten voor een vast maandelijks tarief wordt aangegaan voor 12 maanden en is na 12 maanden opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Rokx is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Rokx voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rokx. 

7.2 Indien Rokx toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Rokx beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). 

7.3 De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 

7.4 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.

7.5 Onder directe schade wordt verstaan:

  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van  Rokx aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

7.6 Wederpartij vrijwaart Rokx voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rokx meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Rokx vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

7.8 Rokx is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW. 

7.9 Rokx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rokx is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8. Overmacht 

8.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Rokx in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Rokx kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Rokx onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rokx kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, computervirussen, arbeidsongeschiktheid van degene die in naam van Rokx de overeenkomst uitvoert, (technische) wijzigingen bij aanbieders van online advertenties waardoor de dienstverlening van Rokx gehinderd wordt. 

8.2 Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Rokx niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Rokx niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Rokx is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Rokx als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9. Garantie

9.1 Rokx staat ervoor in dat de diensten voldoen aan hetgeen van een goed opdrachtnemer wordt verlangd in het kader van een inspanningsverbintenis. De gesloten overeenkomst is geen resultaatsverbintenis. 

9.2 Mocht Rokx de gestelde doelstelling, als aangegeven in de offerte, niet halen dan verplicht Rokx zich om in een (fysieke) bijeenkomst aan te geven waarom bepaalde doelstellingen niet zijn gehaald en wat er moet gaan veranderen om wel de bepaalde doelstellingen te behalen. Rokx gaat immers een inspanningsverbintenis aan en kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen of kunnen garanderen van bepaalde resultaten, met uitzondering van de gevallen waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Rokx. 

9.3 Rokx hoeft geen verantwoording af te leggen, conform lid 3 van dit artikel, over de behaalde resultaten indien dit te wijten is aan omstandigheden die buiten de macht van Rokx liggen, tot deze omstandigheden behoren zowel de situaties die als overmacht aangeduid kunnen worden als de volgende omstandigheden (deze lijst is een niet-limitatieve opsomming):

  1. Onvoldoende sales kwaliteiten bij Wederpartij;
  2. Onvoldoende inspanning bij Wederpartij in de samenwerking met Rokx, zoals slechte communicatie of motivatie; 
  3. Stakingen of arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf van Wederpartij;
  4. De aangeboden diensten of producten van Wederpartij blijken niet complementair te zijn met de behoefte van de doelgroep van Wederpartij;
  5. Veranderingen in de markt waardoor het aanbod van Wederpartij irrelevant, overbodig of niet meer gewild is onder consumenten/kopers.

Artikel 10. Honorarium/prijzen

10.1 Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

10.2 Rokx behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

10.3 De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Rokx behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

10.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rokx niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

10.5 Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11. Betaling en facturering 

11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 

11.2 Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rokx te melden.

11.3 Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Rokx gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Rokx gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

11.4 In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Rokx op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Rokx direct opeisbaar.

11.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Klachten

12.1 Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Rokx terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 uur.

12.2 De Wederpartij dient Rokx in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

12.3 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Rokx is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren. 

12.4 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 

Artikel 13. Overdracht

13.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

13.2 Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is. 

Artikel 14. Meerwerk 

14.1 Indien Rokx op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rokx. 

14.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Rokx Wederpartij altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Rokx verleende diensten rusten bij Rokx. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.

15.2 De door Rokx verstrekte Stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het, al dan niet na bewerking, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Rokx is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Rokx.

15.3 Rokx behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

15.4 Rokx heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie. 

15.5 Wederpartij vrijwaart Rokx voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

15.6 Indien Rokx auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij Rokx toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij. 

15.7 Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Rokx op schadevergoeding.

Artikel 16. Persoonlijkheidsrechten

16.1 De naam van Rokx dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.

16.2 Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Rokx conform artikel 25 lid 1 Auteurswet in acht. Rokx doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, tenzij Partijen  

16.3 Voor iedere inbreuk op de aan Rokx toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Wederpartij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van éénmaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

Artikel 17. Geheimhouding 

17.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de overeenkomst van Rokx heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Rokx is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Rokx een direct opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Rokx, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Medewerkersbeding

18.1 Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rokx, medewerkers van Rokx die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

18.2 Rokx zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 19. Exclusiviteit

19.1 Voor de duur van de overeenkomst verleent Wederpartij aan Rokx het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 20. Verrekening en opschorting 

20.1 Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op overeenkomsten tussen Rokx en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Geschillen die voortkomen uit de relatie tussen Wederpartij en Rokx zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar Rokx is gevestigd. 

Artikel 22. Wijziging of aanvulling

22.1 Rokx is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Rokx Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. 

22.2 Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.